Algemene voorwaarden

Begrippen en toepasselijkheid

Op alle trainingen, workshops of online programma’s van PeopleOnfire zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Tenzij PeopleOnfire zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling voor een van de diensten van PeopleOnfire houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Met PeopleOnfire bedoelen we hiermee Le Patron Innovatie BV handelend onder PeopleOnfire en iedereen die hierin werkt op het programma voor wie zelfinzicht wil en daardoor in staat is zijn eigen toekomstplan te maken, zodat je de beste versie van jezelf kunt worden.

Prijzen en kosten

Alle prijzen die op de website van PeopleOnfire, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief BTW. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is PeopleOnfire bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat je het aanbod aanvaardt en je voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDeal, PayPal, Bancontact, VISA of Mastercard. Indien de overeenkomst tot stand komt via de werkgever dan gelden daar afwijkende voorwaarden voor.

Reclamatie en annuleren

PeopleOnfire doet er alles aan om haar diensten goed te leveren. Voldoet iets niet aan jouw verwachting? Stuur ons dan een e-mail op klacht@PeopleOnfire.nl.

We proberen eventuele problemen of klachten, altijd in overleg met jou, op de best mogelijke manier op te lossen. Je hebt het recht de door PeopleOnfire geleverde diensten binnen 14 dagen na de startdatum van levering te annuleren.

In dat geval ontvang je alle betalingen, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

Wanneer de door PeopleOnfire geleverde diensten niet binnen 14 dagen na de startdatum worden geannuleerd, geld de dienst(en) als geaccepteerd. Als hierna om enige reden wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van PeopleOnfire, van het personeel en de producten van PeopleOnfire voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. PeopleOnfire is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

PeopleOnfire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten van PeopleOnfire. De aansprakelijkheid van PeopleOnfire is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van de desbetreffende dienst. Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en PeopleOnfire, dan wel tussen PeopleOnfire en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en PeopleOnfire, is PeopleOnfire niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van PeopleOnfire.

Overmacht

In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van PeopleOnfire opgeschort. Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heb zowel jij als PeopleOnfire het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, storingen, import/exportverboden, natuurrampen ongeacht of dit zich voordoet bij PeopleOnfire of bij de toeleveranciers van PeopleOnfire.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Bedrijfsgegevens

Vragen over deze algemene voorwaarden? Stuur ons een e-mail naar info@peopleonfire.nl

Le Patron Innovatie BV, h.o.d.n. PeopleOnfire
Veldheimerlaan 45A, 1402 LB BUSSUM
KvK: 34260859
BTW Nummer: 8186.50.680.B.01